หมวดที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ 41     การตีความข้อบังคับของสมาคม หากเป็นที่สงสัยให้ที่ประชุมใหญ่โดยใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมชี้ขาด

ข้อ 42     นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคมใช้บังคับ ในเมื่อข้อบังคับของสมาคมมิได้กำหนดไว้และหากมีข้อบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อ 43     สมาคมต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันหรือเพื่อบุคคลในนอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเอง

(นายวัชรพล  บุษมงคล)
นายกสมาคม
ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

Back to top button
Close
Close