วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

 

หมวดที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ 41 การตีความข้อบังคับของสมาคม หากเป็นที่สงสัยให้ที่ประชุมใหญ่โดยใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมชี้ขาด

ข้อ 42 นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคมใช้บังคับ ในเมื่อข้อบังคับของสมาคมมิได้กำหนดไว้และหากมีข้อบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อ 43 สมาคมต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันหรือเพื่อบุคคลในนอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเอง