หมวดที่ 4 การประชุมใหญ่

ข้อ 22     การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด คือ

22.1 การประชุมใหญ่สามัญ

22.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ 23     คณะกรรมการจะต้องจัดให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆละ 1 ครั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี

ข้อ 24     การประชุมใหญ่วิสามัญอาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่กรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้นหรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับจะทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการสมาคมที่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ แต่หนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด

เมื่อคณะกรรมการของสมาคมได้รับหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคแรกให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสองสมาชิกที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมหรือสมาชิกอื่นรวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนสมาชิกที่กำหนดตามวรรคแรกจะเรียกประชุมเองก็ได้

ข้อ 25     การแจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้รับทราบและการแจ้งจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ให้ชัดเจนโดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกำหนดนัดประชุมไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดประชุมใหญ่ หรือพิมพ์ลงโฆษณาอย่างน้อยสองคราวในหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายในท้องที่ฉบับหนึ่งก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก็ได้

ข้อ 26     การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้

26.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี

26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกที่ผ่านมา

26.3 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกำหนดวาระ

26.4 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี

26.5 ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

26.6 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

ข้อ 27     การประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือการประชุมวิสามัญต้องมีสมาชิกสามัญประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะครบองค์ประชุม หากถึงกำหนดเวลาการประชุมแล้วสมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุมถ้าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นเป็นการประชุมใหญ่ตามคำเรียกร้องของสมาชิกก็ยังไม่ครบองค์ประชุมถ้าหากประชุมใหญ่ครั้งนั้นเป็นการประชุมใหญ่ตามคำเรียกร้องของสมาชิกก็ให้งดการประชุมแต่ถ้าเป็นกรณีประชุมใหญ่ที่คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้เรียกประชุมก็ให้เรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 28     การลงมติต่างๆในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์แต่ละคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเท่ากัน ก็ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 29     ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

Back to top button
Close
Close