วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

 

หมวดที่ 1 ความทั่วไป

ข้อบังคับของสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับของสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยหมวดที่ความทั่วไป

ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า  “สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย” มีชื่อย่อภาษาไทยว่า “สรปภ” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “SECURITY SERVICE ASSOCIATION OF THAILAND”  และมีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า  “SSAT”

ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคม เป็นรูปมือจับประสานกัน บนพื้นวงกลมรูปโลก มีวงแหวนสีธงชาติไทยล้อมรูปโลกอีก ชั้นหนึ่ง ด้านบนระบุชื่อเป็นภาษาอังกฤษของสมาคมฯ ด้านล่างเป็นรูปดาว 7 ดาวภายในรูปโลก ด้านล่างมีชื่อย่อภาษาอังกฤษ “SSAT” มีช่อชัยพฤกษ์รองรับรูปวงกลมไว้และมีฐานเป็นผ้าริ้วภายในมีข้อความสมาคมฯเป็นภาษาไทย

ข้อ 3 สำนักงานของสามคมตั้งอยู่ณ เลขที่ 126 หมู่ 7 ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี  ต.บางคูเวียง  อ.บางกรวย  จ. นนทบุรี 11130

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคม
4.1  เพื่อเป็นศูนย์กลางสร้างความสามัคคี สัมพันธภาพอันดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข่าวสาร ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
4.2  เพื่อยกระดับงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะวิชาชีพต่อสาธารณชน
4.3  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร วิชาการ เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยต่อสาธารณชน
4.4  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ เอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีและเป็นการ ประสานประโยชน์ร่วมกัน
4.5  ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
4.6  ส่งเสริมงานวัฒนธรรม