วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

 

สมัครสมาชิก

ระเบียบการสมัครเป็นสมาชิก

1.เป็นนิติบุคคล
2.สมาชิก มี 2 ประเภท คือ
2.1 สมาชิกสามัญ (อายุสมาชิก 1 ปี)2.2 เป็นสมาชิกตลอดชีพ
3.ค่าบำรุงรักษาสมาชิก
3.1 สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาชิกรายปี/ละ 2,500.- บาท
3.2 สมาชิกตลอดชีพ ค่าบำรุงสมาชิกครั้งเดียว 25,000.- บาท

1 Step 1
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย แห่งประเทศไทย ประเภท
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกpick one!
ส่วนแสดงความจำนงค์
ข้าพเจ้าได้รับทราบระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ เป็นอย่างดีแล้ว และยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน*
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

สิ่งที่สมาชิกจะได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิก

3.1 ใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก ตลอดชีพ/สามัญ
3.2 บัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมฯ
3.3 สมาชิกสามัญมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการของสมาคมฯ และมีสิทธิ์ออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
3.4 มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
3.5 มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมฯต่อคณะกรรมการ
3.6 มีสิทธิ์ใช้โลโก้สมาคมฯ ในนามบัตรในนาม “สมาชิกตลอดชีพ/สามัญ สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย”
3.7 มีสิทธิ์สั่งซื้อสมุดรายงาน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สมาคมฯจัดทำในราคาพิเศษ
3.8 เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ทางสมาคมฯ จัดให้เฉพาะมวลสมาชิก
3.9 มีสิทธิ์การโฆษณาบนเว็บไซต์สมาคมฯ
3.10 มีสิทธิ์ในการสั่งซื้อสูทของสมาคมฯ ที่จัดทำให้กับมวลสมาชิก