วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

 

ความเป็นมา

สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย (SSAT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2530 โดยการรวมตัวกันระหว่างเจ้าของธุรกิจรักษาความปลอดภัย ในประเทศไทย ขณะนั้นนำโดย คุณส่องหล้า กองทอง (เลิศสงคราม) โดยผู้ก่อตั้ง และมวลสมาชิก จั้ดตั้งสมาคมฯ โดยมีความมุ่งหมายให้ องค์กรนี้ เป็นตัวแทนของธุรกิจวิชาชีพรักษาความปลอดภัย และมีวัตถุประสงค์ อื่นๆ เพิ่มเติมดังนี้ 1. เพื่อเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข่าวสาร ความ ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในมวลสมาชิก 2. เพื่อยกระดับงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะวิชาชีพต่อสาธารณชน 3. เพื่อเผย แพร่ข้อมูล ข่าวสาร วิชาการ เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยต่อสาธารณชน 4. เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดี และเป็นการประสานประโยชน์ร่วมกัน 5. เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จากวันเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2558 ก็นับเวลากว่า 28 ปี สมาคมฯ ก็มี นายก และคณะกรรมการบริหารงาน หลายรุ่น ดำเนินงาน และพัฒนาสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมบริหารสมาคมฯ แต่ละรุ่นก็มีผลงานอันโดดเด่น ที่แตกต่างกันไป ปีนี้ ปี 2567 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ก็เฝ้า ส่งเสริม และแก้ไข กฏหมายหลายฉบับ อาทิเช่น พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย, กฏหมายคนพิการ, กฏหมายแรงงาน และอื่น ๆ ซึ่งสมาคมฯ ก็มีส่วน เผยแพร่ ข้อมูลให้กับหมู่มวลสมาชิก ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมทุกคนมีความหวังว่า จะมี่ส่วนช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบรกิจการรักษาความปลอดภัย ให้กับหมู่มวลสมาชิก และยกระดับวิชาชีพรักษาความปลอดภัยไทย ให้ทัดเทียม ระดับสากล สืบไป…..