หมวดที่ 2 สมาชิก

ข้อบังคับของสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ข้อ 5  สมาชิกสมาคมมี 4  ประเภท คือ

5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยหรือผู้ประกอบการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.2 สมาชิกตลอดชีพ ได้แก่สมาชิกสามัญที่ชำระค่าสมาชิกประเภทตลอดชีพ

5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

5.4 สมาชิกสมทบ ได้แก่บุคคลทั่วไป

ข้อ 6  สมาชิกต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วและมีสัญชาติไทย

6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

6.4 ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความ   ผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ข้อ 7  ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม มีค่าดังนี้

7.1 ค่าลงทะเบียน 200 บาท ให้ชำระสมัครครั้งแรกและครั้งเดียว

7.2 ค่าบำรุงสมาคม

7.2.1      สมาชิกสามัญปีละ 2,500 บาท ให้ชำระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบ รับเข้าเป็นสมาชิกหรือตามมติ กรรมการเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น

7.2.2      สมาชิกตลอดชีพ 25,000 บาท ให้ชำระครั้งเดียวภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบรับเข้าเป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาให้ผ่อนเป็นงวดๆได้ไม่เกิน 5 งวด

7.2.3      สมาชิกกิตติมศักดิ์มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้นและเป็นสมาชิกของสมาคมเมื่อหนังสือรับคำเชิญเป็นสมาชิกได้มาถึงยังสมาคมเรียบร้อยแล้ว

7.2.4      สมาชิกสมทบ ปีละ 100 บาท ได้แก่บุคคลทั่วไป

ข้อ 8       การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับร้องอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใดให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครรับทราบโดยเร็ว

ข้อ 9       ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก

ข้อ 10     สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงยังสมาคม

ข้อ 11     สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

11.1 ตาย

11.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย

11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก

11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

ข้อ 12     สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

12.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

12.4 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการของสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง

12.5 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคมง

12.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 100 คนร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้

12.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

12.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม

12.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆของสมาคม

12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

12.12 มีหน้าที่เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคม

Back to top button
Close
Close