สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter
นโยบายบริหาร
 
ข้อกำหนดหลัก  
 
  1. เป็นตัวแทน และศูนย์รวมแห่งองค์กรของวิชาชีพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งบทบาท สิทธิ หน้าที่ อันชอบธรรม และศักดิ์ศรี การประกอบอาชีพรักษา ความ
    ปลอดภัย
  2. กำหนดกรอบ และให้คำแนะนำการบริหารธุรกิจ แก่สมาชิกเพื่อเป็นแนวทางใน การบริหาร และ พัฒนาองค์กร สู่ความสำเร็จ ด้วยความถูกต้อง และมี
    จริยธรรม
  3. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ การประกอบธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก ยุคโลกาภิวัตร
  4. การเพิ่มสมาชิก และการช่วยเหลือให้คำปรึกษาเสนอแนะในปัญหาต่าง ๆ
  5. การประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และผลงานของสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
 
     
แนวทางปฏิบัติ  
 
  1. จัดทำเว็บไซต์สมาคมฯ
 
  - ประวัติสมาคมฯ , นายกสมาคม ,คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
  - ผลงาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาและในอนาคต
  - ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ด้านรักษาความปลอดภัย ด้านแรงงาน
  - รายชื่อลูกค้า พนักงาน รปภ. (Black List)
  2. ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิก
  3. ชุดฟอร์มสมาคมฯ ของคณะกรรมการสมาคมฯ
 
  - ชุดสูท
  - ชุดซาฟารีสูท
  4. เข็มเครื่องหมายสมาคมฯ ติดหน้าอกเสื้อ รปภ. (สังกัดสมาคม)
  5. สมุดรายงานสมาคมฯ (แบบใหม่)
  6. ให้ส่งเสริมสนับสนุน ให้งานแก่สมาชิก ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับหน่วยงานที่ บริษัทฯ สมาชิกไม่สามารถรับงานนั้นได้
  7. จัดตั้งหน่วยงานรักษาความปลอดภัย (ชุดปฏิบัติการพิเศษ) เพื่อรับงานพิเศษ และช่วยงานสังคม
 
  - รปภ. ชุดสูท
  - รับงานพิเศษระดับชาติ / งานติดตามอารักขาบุคคลสำคัญ งานจราจรตาม สถานที่สำคัญ หรือจราจรหนาแน่น เป็นต้น
  8. จัดตั้งคณะทำงานฝ่ายกฏหมายให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสมาชิกในทางด้าน แรงงาน ภาษีอากร และอรรถคดีอื่น ๆ
  9. การผลักดันด้านกฏหมายรักษาความปลอดภัยเอกชน แนวทางซึ่งเป็นการส่งเสริม วิชาชีพ ออกบังคับใช้
  10. จัดทำวารสารสมาคมฯ ออกทุก 2 เดือน
 
  - เน้นเนื้อหาสาระ และเป็นประโยชน์ แก่สมาชิกและสังคม
  - ให้สมาชิกมีส่วนร่วม เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสมาชิกเพื่อเผยแพร่
  - พิมพ์จำนวน 1,000 เล่ม แก่สมาชิก หน่วยงานราชการ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  - หาสปอนด์เซอร์ฟ
  - จ่ายค่าตอบแทน แก่ผู้เขียนคอลัมม์ต่าง ๆ
  11. สานต่อศูนย์วิทยุสื่อสารรักษาความปลอดภัย
  12. รายการวิทยุเพื่อ รปภ.
  13. กิจกรรม 5 ธันวามหาราช , 12 สิงหามหาราชินี และกิจกรรมอื่น ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
  14. วัน รปภ.
 
  - จัดเดินสวนสนาม
  - จัดงาน แสดงสินค้าหรือการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับด้านการรักษาความปลอดภัย
  15. จัดทำคู่มือ รปภ. (เกี่ยวกับการฝึกอบรม และความรู้ทั่วไปด้านการรักษาความปลอดภัย)
  16. โครงการสมาชิกร่วมใจ เพื่อลดต้นทุน เช่น สมุดรายงาน การประกันภัย อุปกรณ์เครื่องแบบ รปภ. โครงการตำรวจร่วม
  17. จัดให้มีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสมาชิกสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง
  18. จัดการประชุมดูงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัด หน่วยงานราชการ ตลอดจนดำเนินการให้สมาชิก ได้รับเครื่องหมายเกียรติยศสำคัญ ต่าง ๆ ของ หน่วย
      งานราชการทหาร และตำรวจ ตามความเหมาะสม
  19. จัดตั้งทีมงานประชาสัมพันธ์ หรือทีมงานโฆษกสมาคมฯ
  20. การเผยแพร่กิจกรรม และขยายสมาชิก
  21. จัดหาทุน
 
  - กอล์ฟการกุศล
  - แข่งขันแรลลี่การกุศล
  - แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
  - ขอการสนับสนุนจ่ายค่าสมาชิกตลอดชีพบริษัท ละ 25,000 บาท
  - กิจกรรมอื่นเพื่อการขอรับบริจาค จากสมาชิก และบุคคลทั่วไป
  22. มีสำนักงานสมาคมฯ (กลาง) มีผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
  23. มีกิจกรรมส่งเสริมให้การช่วยเหลือสังคม หรือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ (โดยการบริจาค)
  24. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือพนักงานระดับผู้ประกอบการ ผู้บริหารและพนักงานรักษาความปลอดภัย ในกรณีประสบภัยอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่
  25. โครงการจัดฝึกอบรม จัดสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือโครงการจัด
      ฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือสมาคมวิชาชีพด้วยกัน