สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter
คณะกรรมการบริหาร

 

พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ
รองประธานที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์

 

พล.อ.กิตติ รัตนฉายา
ประธานที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์

พล.อ.สิทธิ์ สิทธิมงคล
รองประธานที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์
พล.ร.ท.อรุณ เสริมสำราญ
ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์
         

 

พล.ต.ดร.ณัทภัค มาสำราญ

 

พล.ต.นเรนทร์ นิยมเดช

 

พล.ท.สมชาย เชนะโยธิน

 

ร.อ.สำเริง ชนะสิทธิ์

 

พล.ต.เจริญ เตชะวาณิชย์
กรรมการที่ปรึกษา

 

รองประธานกรรมการที่ปรึกษา

 

ประธานกรรมการที่ปรึกษา

 

รองประธานกรรมการที่ปรึกษา

 

กรรมการที่ปรึกษา

 

         

 

นายจำนงค์ ไชยมงคล

 

นายศุภณัฐ ดอนจันทร์

 

นายวสันต์ ชาญวิจิตร

 

พ.อ.พิษณุ ขำครุฑ

 

นายดิเรก เอี่ยมเอิบ
กรรมการที่ปรึกษา

 

กรรมการที่ปรึกษา

 

กรรมการที่ปรึกษา

 

กรรมการที่ปรึกษา

 

กรรมการที่ปรึกษา

 

         
 
 
 
 
นายปัณณธร อินธิ์อรรถนนท์
 
กรรมการที่ปรึกษา
 
 
นายธราธร ไชยพัฒน์
 
 
กรรมการที่ปรึกษา
 
 
นายวันชัย จิระไตรธาน
 
 
กรรมการที่ปรึกษา
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

นายวัชรพล บุษมงคล
 
 
 
 
นายกสมาคมฯ

 

 
 
         

 

นายอาคม จอมคำสิงห์

 

นายปฐมพงษ์ พาทัน

 

นายวัชรินทร์ สิงหรา

 

นายสังคม สายทอง
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 

อุปนายกฝ่ายบริหาร

 

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

 

อุปนายกภาค

 

         

 

คุณทิพย์อาภา เลี้ยงอักษร

 

นายกานต์ สุมาลี

 

นายนิคม สิงห์หอน
เหรัญญิก

 

เลขาธิการ

 

นายทะเบียน

 

         

 

นายณรงค์ ดวงทิพย์

 

ร.อ.เดชสา ทอนสูงเนิน

 

นายรัฐภูมิ ตุลารักษ์

 

นายพงษ์ ดวงทิพย์

 

นายนิพนธ์ อ่อนสี

 

นายสมศักดิ์ ชาญวิทยางกูร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
รองเลขาธิการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ฝ่ายสารสนเทศ

 

 
ฝ่ายสารสนเทศ

 

     

 

ทีมกฏหมายสมาคม

 

 

 

นายประพาส สุทธินันท์
หน.ฝ่ายกฎหมายสมาคม