สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter

หมวดที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด

 

ข้อ 41     การตีความข้อบังคับของสมาคม หากเป็นที่สงสัยให้ที่ประชุมใหญ่โดยใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมชี้ขาด

ข้อ 42     นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคมใช้บังคับ ในเมื่อข้อบังคับของสมาคมมิได้กำหนดไว้และหากมีข้อบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อ 43     สมาคมต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันหรือเพื่อบุคคลในนอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเอง

 

             

(นายวัชรพล  บุษมงคล)                

นายกสมาคม                        

                                              ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย