สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter
 ข้อบังคับของสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

 

หมวดที่  1 ความทั่วไป

 

ข้อ 1        สมาคมนี้มีชื่อว่า  “สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย” มีชื่อย่อภาษาไทยว่า “สรปภ”

มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “SECURITY SERVICE ASSOCIATION OF THAILAND”  และมีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า  “SSAT”

ข้อ 2        เครื่องหมายของสมาคม เป็นรูปมือจับประสานกัน บนพื้นวงกลมรูปโลก มีวงแหวนสีธงชาติไทยล้อมรูปโลกอีก

ชั้นหนึ่ง ด้านบนระบุชื่อเป็นภาษาอังกฤษของสมาคมฯ ด้านล่างเป็นรูปดาว 7 ดาวภายในรูปโลก ด้านล่างมีชื่อย่อภาษาอังกฤษ “SSAT” มีช่อชัยพฤกษ์รองรับรูปวงกลมไว้และมีฐานเป็นผ้าริ้วภายในมีข้อความสมาคมฯเป็นภาษาไทย

ข้อ 3        สำนักงานของสามคมตั้งอยู่  ณ  เลขที่  126  หมู่  7   ถนนตลิ่งชัน  –  สุพรรณบุรี  ต.บางคูเวียง  อ.บางกรวย  จ.       นนทบุรี 11130

ข้อ 4        วัตถุประสงค์ของสมาคม

4.1  เพื่อเป็นศูนย์กลางสร้างความสามัคคี   สัมพันธภาพอันดี   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข่าวสาร  ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

                4.2  เพื่อยกระดับงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะวิชาชีพต่อสาธารณชน

                4.3  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  วิชาการ  เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยต่อสาธารณชน

4.4  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีและเป็นการ  ประสานประโยชน์ร่วมกัน

                4.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ  เพื่อสาธารณประโยชน์

                4.6  ส่งเสริมงานวัฒนธรรม