สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter
ก.แรงงานเร่งช่วยรปภ.3แสนคนวุุฒิต่ำกว่าม.3

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ได้มอบหมายให้ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน แก้ปัญหาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่เรียนไม่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือ ม.3 เนื่องจาก พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใช้แล้วนั้นกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพ รปภ. จะต้องเป็นคนไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ต้องผ่านหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย และจะต้องจบการศึกษาชั้น ม.3  เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ แต่อาจกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพนี้ ทั้งที่ทำงานอยู่แล้วแต่มีวุฒิไม่จบ ม.3  และผู้ที่ต้องการเข้ามาทำงานใหม่ ในอาชีพ รปภ. ซึ่งจะส่งผลต่อการจ้างงาน โดย รมว.แรงงานได้สั่งการให้ร่วมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะประเด็นวุฒิการศึกษาที่ต้องจบ ม.3 ประกอบด้วย กศน. ผู้ประกอบธุรกิจ รปภ. และตำรวจ ตลอดจนกฤษฎีกา โดยมีกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพ

นายธีรพล กล่าวอีกว่า ได้มีการกำหนดแนวทางเพื่อช่วยเหลือใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้อยู่แล้วแต่ไม่มีวุฒิ ม.3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ รปภ. ในสังกัดที่ไม่จบ ม.3 เพื่อเข้าสู่ระบบการเรียน กศน.ตามหลักสูตรเร่งรัดให้เรียนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถประกอบ อาชีพต่อไปได้ กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มคนใหม่  ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านนี้ ให้ กศน. จัดหลักสูตรเรียนระยะสั้น เพื่อให้ได้รับวุฒิ ม.3 ซึ่งเดิมใช้ระยะเวลา 2 ให้ปรับหลักสูตรให้เข้มข้นขึ้น เหลือระยะเวลาการเรียน 1 ปี เพื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงานโดยเร็ว โดยการจัดระบบการศึกษาของ กศน.ทั้ง 2 กลุ่มนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงานโดยเร็ว โดยการจัดระบบการศึกษาของ กศน.ทั้ง 2 กลุ่มนี้จะมีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับเวลาและความต้องการของภาคธุรกิจด้วย สำหรับกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่ทำงาน รปภ. อยู่แล้วแต่ไม่มีวุฒิ ม.3 และต้องการประกอบอาชีพอื่น กระทรวงแรงงาน จะดูแล ตำแหน่งงานที่เหมะสมให้ พร้อมพัฒนาทักษะฝีมือตามความถนัดและความต้องการของตลาดแรงงานด้วยเพื่อสามารถประกอบอาชีพใหม่ได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนคนไทยทุกกลุ่มมีงานทำตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและของรัฐบาล
 

นายธีรพล กล่าวด้วยว่า การยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ทั้งการได้รับวุฒิ ม.3 และต้องผ่านอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รปภ.ทำงานอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้ประมาณ 4,000 แห่ง  มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประมาณ 3.2 แสนคนทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีผู้ไม่สำเร็จการศึกษา ม.3 ประมาณ 2.7 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 84 ปัจจุบันธุรกิจด้านนี้ประมาณ 4,000 แห่ง มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประมาณ 3.2 แสนคนทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีผู้ไม่สำเร็จการศึกษา ม.3 ประมาณ 2.7 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 84 ปัจจุบันธุรกิจด้านนี้ยังมีความต้องการพนักงานเพิ่มอีกประมาณร้อยละ 20 สำหรับในด้านข้อกฎหมาย ได้ประสานตำรวจเร่งรัดเรื่องการพิจารณาวุฒิการศึกษาภาคบังคับ รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับผู้ที่เคยต้องคดีพร้อมกันไปด้วย โดยสัปดาห์หน้ากระทรวงแรงงานจะเชิญผู้เกี่ยวข้องหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว หากสามารถยกระดับและพัฒนาทักษะตลอดจนความรู้เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาตามกำหนดแล้ว ผู้ที่ทำงาน รปภ. จะมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ