สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย

 

 

   

 

อาชีพรักษาความปลอดภัย ในปัจจุบันเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปและได้รับผลกระทบในวงกว้าง ประกอบกับการจัดให้มีพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยนั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพรักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่มีผลอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 เพื่อให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันจึงได้มีการวิจัยโครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยเพื่อให้บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของอาชีพรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด

 

 

   

 

 

รศ. ดร. เนตร์พัณณา  ยาวิราช ผู้จัดการโครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อระดมสมองจากผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัยหลายภาคส่วน อันประกอบด้วย สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเซีย  สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และผู้ประกอบการด้านการรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย  

 

 

     

 

 

นอกจากนี้ รศ. ดร. เนตร์พัณณา  ยาวิราช ได้เปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยมีจำนวนมากประมาณ 5 แสนคนและจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความต้องการขององค์การ หน่วยงาน และชุมชนในสังคม ดังนั้นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัยนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสมรรถนะมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบการความเห็นชอบจากผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจรักษาความปลอดภัย เจ้าของอาชีพได้แก่ สมาคม และบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยเห็นชอบให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้ขึ้น โดยองค์การเหล่านี้ได้เข้าร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้ได้แก่ สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (ประเทศไทย) โดย ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานสากลสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย APSA International  สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย โดย ดร.วัขรพล บุษมงคล นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด บริษัท การ์ดฟอร์ซ ซิเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด เกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย ให้แก่องค์การหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน พัฒนา และผลักดันมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บุคลากรในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด ซึ่งในเบื้องต้นข้อสรุปการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้อยู่ในอาชีพการรักษาความปลอดภัยมีข้อสรุปร่วมกันคือ ทุกภาคส่วนเห็นด้วยกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพสาขาธุรกิจรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับคนในอาชีพให้มาตรฐานเช่นเดียวกับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อทำหน้าที่ป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ให้กับบุคคล สถานที่ เช่น โรงงาน โรงเรียน ห้างร้าน บริษัท หน่วยงาน สำนักงาน ธนาคาร อุตสาหกรรมต่างๆท่าอากาศยานฯลฯ เป็นต้น

ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คุณวีระชัย ศรีขจร ได้ให้ความสนใจในอาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยได้เล็งเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยที่มีจำนวนกว่า 5 แสนคน ควรจะได้รับการยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ การจัดทำมาตรฐานอาชีพในครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นโดยศึกษาจากมาตรฐานอาชีพสากลในหลากประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดี ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเซีย เป็นแนวทางในการจัดทำในบริบทของประเทศไทย 

 

 

 

 

ภาพ : ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาคารซัน ทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

ทั้งนี้การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ประกอบด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงจากองค์การที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯลฯ เข้าร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพการรักษาความปลอดภัยให้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ อันจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานของทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย ช่วยเพิ่มผลิตภาพส่วนบุคคลของบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อคุณภาพของชีวิตและทรัพย์สินของคนในสังคมส่วนรวม และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้ง ยังรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีที่เกิดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อีกด้วย นอกจากนี้รศ.ดร.เนตร์พัณณาฯ ยังได้กล่าวถึงรายละเอียดการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยการกำหนดระดับคุณวุฒิการจัดทำมาตรฐานหน่วยสมรรถนะประกอบด้วยสมรรถนะย่อย(Element of Competence) เกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) ขอบเขต(Range Statement) หลักฐานที่ต้องการทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้(Evidence Requirements) แนวทางการประเมิน(Assessment Guidance) โดยมีกระบวนการในการทดสอบสมรรถนะของบุคคลเพื่อการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มีการสัมมนาประชาพิเคราะห์  รับฟังความคิดเห็น จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ สมาคม/ชมรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลโดยทั่วไปเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากทุกภาคส่วน

 

 

 

 

       ภาพความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมจัดทำวิจัยร่วมกัน

 

 

 

ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด   ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย

 


  

 

ข่าว/ รศ.ดร.เนตร์พัณณา  ยาวิราช  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี